Installastion photo  Allegori,   Wip: Konsthall, Stockholm 2003-2013 Monoprint/acrylic on raw canvas, and gouache on paper 260 x 110/120 x 15

Installastion photo Allegori,  Wip: Konsthall, Stockholm
2003-2013
Monoprint/acrylic on raw canvas, and gouache on paper
260 x 110/120 x 15

Allegori 2003-2013 Monoprint on raw canvas 130 x 110 cm

Allegori
2003-2013
Monoprint on raw canvas
130 x 110 cm

Installation photo from the group exhibition: Allegory as allegory - yrogella sa yrogallA, Stavanger Kunstmuseum (Must), 2013

Installation photo from the group exhibition: Allegory as allegory - yrogella sa yrogallA, Stavanger Kunstmuseum (Must), 2013

Allegori som allegori - irogella mos irogellA, Stavanger Kunstmuseum (Must) (2013)

Kunstnere:
Sara Christensen, Kenneth Varpe, Jørund Aase Falkenberg, Trond Halvorsen, Andreas Soma, Tove Kommedal, Ingeborg Kvame, Mona Orstad Hansen

Utstillingstekst:

Varebilen pakkes og The Visual Art Tour legger ut på sin første roadtrip, fra Stavanger til Stockholm. På veien samler vi opp kunsten som vil danne utstillingen Allegori som allegori – irogella mos irogellA.

Det visuelle språket har sin egen kraft og betydning. Likevel streber vi etter å verbalisere det som ikke kan verbaliseres, og konkretisere det som ikke kan konkretiseres.

Ordet «allegori» kommer av gresk og betyr «å tale på en annen måte», «å si noe gjennom noe annet» (altså å si x gjennom å si y). Tittelen «Allegori som allegori», speiler seg i seg selv og det oppstår et uendelig bilde. Uten en klar begynnelse og slutt. Man kan trekke en analogi til «speilfortellingen» i litteraturen. En speilfortelling er en liten fortelling innen en større fortelling som «speiler» den store fortellingen. Med andre ord viser en speilfortelling likheter med den store fortellingen og fungerer som en symbolsk og fortettet versjon. Fragmentet speiler helheten og bidrar i en hermenautisk tolkningssirkel – fra del til del, fra deler til helhet, fra helhet til del, osv.

Forvirring er kanskje det beste utgangspunkt for å skape rom for meningsrikhet. De ulike elementene spiller inn i hverandre og påvirker hverandre. Sammenhengen er ikke opplagt. Men de må nødvendigvis skape en helhet som er noe annet enn delene.

Med dette ønsker vi å skape en sjangerforvirringen der Roadtrip møter White Cube og inviterer til et helaftens komplement eller kontrast til samtidskunstens kompleksitet.

The Visual Art Tour er et kunstprosjekt initiert av kunstnerne Tove Kommedal, Mona Orstad Hansen og Ingeborg Kvame.

 

Text:

The van is all packed up, and The Visual Art Tour embarks on its very first road trip from Stavanger to Stockholm. Along the way we will collect the art that will constitute the exhibition Allegory as allegory – yrogella sa yroegellA

The visual language has its own impact and significance. Yet we seek to verbalize that which cannot be verbalized, and to make concrete that which cannot be concretized.

The word «allegory» is derived from Greek, and means, «to speak in an other way», «to say something through something else» (i.e. to say x by saying y).
The title «Allegory as allegory» mirrors itself in itself, creating an infinite image. With no definite beginning or end. One can draw an analogy to ”mirror stories” in literature. A mirror story is a small story within a greater story, where the smaller mirrors the greater. In other words, the mirror story resembles the greater story and functions as a symbolic and condensed version of it. The fragment reflects the totality, and contributes towards a hermeneutical circle of interpretations – from fragment to fragment, from fragments to wholeness, from wholeness to fragment etc.

Confusion might be the best position from which to start to create meaningfulness. The different elements interplay and affect each other. The relationships are not apparent. But they will inevitably have to constitute an entirety, which is something other than the elements.

We wish to create a confusion of genres, where Road trip meets White Cube, and invite you to an evening as a complement, or as a contrast to the complexities of contemporary art.

The Visual Art Tour is a project initiated by artists Tove Kommedal, Mona Orstad Hansen and Ingeborg Kvame.