Skisseutkast, kunstprosjekt til Figgjo skole Modell 1:50

Skisseutkast, kunstprosjekt til Figgjo skole
Modell 1:50

Kunstprosjekt til Figgjo Skole, ferdigstilling juli 2019
Skulpturelle elementer i fiberbetong og farge på betonggulv

Kunstkonsulent – Geir Egil Bergjord
Arkitekt – Hanne Førsund, Arkipartner
Rådgiver kultur/sekr. utsmy.utvalg – Janne Weisser, Sandnes kommune

Tematisk tar prosjektet utgangspunkt i Figgjoelven og fremtidig bevaring av den, samt fragment kunstneren har funnet i landskapet og industrien på Figgjo. Utrykket kan oppfattes som abstrakt, men linjer og former har altså referanser i skolens nærområder.

Bakgrunn: Figgjoelven er blant de største laksevassdragene i Rogaland, og har vært en svært produktiv lakseelv. Vassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og er vernet gjennom verneplanen. I 2014 ble det foretatt en kartlegging av gyteforhold til laks i elven. « Elven er lokalisert i ett tettbebygd område og med flere industriområder i nedslagsfeltet. Det er i tillegg stor eutrofering fra intensivt jordbruk med utslipp av næringssalter og kloakkutslipp i elva. Det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt ulike utslipp og annen menneskelig påvirkning påvirker gyteforholdene for laks og sjøaure i vassdraget, og det er et inntrykk av at gytegrusen i partier av vassdraget er degradert og sementert». Utdrag fra: Kartlegging av gyteforhold på elvestrekningen Edlandsvatnet-grudavatnet i figgjo, av UniMiljø, Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI).

Forslaget tar utgangspunkt i at den nye skolen ligger på en naturtomt, der arkitekten har lagt vekt på at landskapet skal trekkes gjennom bygningen, slik at det skapes kontakt mellom uteområdene i øst og vest via mediatek.

Prosjektet er under produksjon, sommeren 2019. Mer informasjon kommer.